Becas

Premi

Premis Bankia al talent musical a la Comunitat Valenciana

 

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, amb el patrocini de Bankia i la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura, convoca i organitza la I Edició dels Premis Bankia al talent musical a la Comunitat Valenciana, l’objectiu de la qual és donar suport al desenvolupament de la societat valenciana mitjançant el reconeixement de les persones i entitats que estan impulsant projectes d’excel·lència de referència nacional i internacional en els diferents àmbits de la música.

La concessió del premi als candidats es regirà per les següents BASES REGULADORES:

Primera.- Entitats organitzadores i col·laboradores

LA FSMCV convoca els Premis Bankia al talent musical a la Comunitat Valenciana amb el patrocini de Bankia i la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura. Els premis els sufragarà íntegrament BANKIA mitjançant el programa Bankia Escolta Valencia. La periodicitat d’estos Premis serà biennal.

Segona.- Modalitats

S’estableixen les següents modalitats de premis:

  • Premi al Músic Valencià

En esta modalitat es premiarà un músic professional valencià que duga a terme una labor rellevant en l’àmbit nacional o internacional. El Jurat podrà premiar intèrprets, directors, compositors, docents o músics que desenvolupen la seua activitat en un o en diversos àmbits al mateix temps. El Jurat valorarà el currículum del candidat, la trajectòria professional, la rellevància nacional i internacional aconseguida i la seua projecció i potencialitat actual.

  • Premi a la Formació Musical Valenciana de caràcter professional

En esta modalitat es premiarà una formació instrumental o vocal de caràcter professional. Les formacions hauran de tindre un mínim de tres components. Caldrà que estiguen dotades de personalitat jurídica privada pròpia, que no depenguen de cap administració pública i que siguen residents a la Comunitat Valenciana. El Jurat valorarà el currículum de l’agrupació, la trajectòria professional, la rellevància nacional i internacional aconseguida i la projecció i potencialitat actual de la formació.

  • Premi a l’investigador/la investigadora valencià/na

En esta modalitat es premiarà l’investigador/la investigadora valencià/na que haja realitzat reflexions, innovacions o aportacions relacionades amb la música en qualsevol camp del coneixement: educació, cultura, sociologia, història, economia, psicologia, medicina, etc. Es valoraran els treballs d’investigació com ara les tesis doctorals o els treballs de final de màster, així com també qualsevol publicació o projecte editorial o projectes d’investigació en curs de convocatòries nacionals, europees o internacionals, finançades amb recursos públics o privats. El Jurat valorarà la rellevància, el rigor científic, l’originalitat del treball i la capacitat potencial de la trajectòria investigadora per a transformar o generar impactes rellevants en l’ecosistema musical.

  • Premi al Projecte Educatiu Musical

En esta modalitat es premiarà el centre educatiu valencià que desenvolupe un projecte educatiu innovador i rellevant relacionat amb l’educació musical en qualsevol camp de la innovació. Com a exemple, citem els següents àmbits: la utilització de la música com a element de millora del rendiment de l’alumnat, la música com a ferramenta per a la millora d’oportunitats i la compensació de desigualtats, l’atenció a la diversitat, elaboració de materials didàctics, projectes d’internacionalització i intercanvi d’experiències i alumnat, l’increment de l’excel·lència, l’atenció al talent i a les altes capacitats, la transició a l’àmbit professional, etc.

Podrà optar a esta modalitat qualsevol centre educatiu de titularitat pública o privada que impartisca ensenyances reglades o no reglades establides en la Llei Orgànica d’Educació, com ara els centres d’Educació Infantil i Primària, centres d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Conservatoris Elementals i Professionals de Música i Escoles de Música inscrites en el Registre d’Escoles de Música de la Comunitat Valenciana. No hi podran participar projectes educatius de caràcter universitari o de postgrau ni pertanyents a centres d’ensenyances artístiques superiors.

  • Premi a l’Activitat Empresarial o emprenedora relacionada amb la música

Podran optar a esta modalitat qualsevol entitat jurídica privada amb seu social o establiment radicat a la Comunitat Valenciana o persona física de l’àmbit empresarial valencià, natural o resident a la Comunitat Valenciana, i que realitzen una activitat empresarial relacionada amb els diferents àmbits de la música. El Jurat valorarà la trajectòria de l’empresa o la persona, la seua dimensió innovadora, la seua capacitat per a satisfer necessitats de la demanda o del conjunt de la societat i la seua sensibilitat davant dels principis de la responsabilitat social corporativa.

Tercera.- Requisits dels participants

1. Podrà presentar la seua candidatura qualsevol persona que complisca els requisits exposats a les bases, de forma personal o a través de proposta d’un tercer, particular, grup de persones, institució o administració. Quan la candidatura la presente un tercer, caldrà que estiga acompanyada per la conformitat del candidat o del seu representant legal. No podran presentar la seua candidatura els premiats en edicions anteriors.

2. 2. Tots els candidats han de ser valencians de naixement o residència. En el cas de persones jurídiques, caldrà que tinguen la seua seu social o un establiment a la Comunitat Valenciana.

Quarta.- Termini i lloc de presentació de candidatures

1. El termini per a la presentació de les candidatures s’iniciarà el 7 d’abril de 2017 i finalitzarà el 19 de maig de 2017, ambdós inclosos. Fora d’este període no s’admetran candidatures.

2. Les sol·licituds segons el model oficial s’enviaran per correu electrònic a l’adreça següent: premiosbankiadelamusica@fsmcv.org. La documentació adjunta s’annexarà al missatge de correu electrònic o podrà enviar-se mitjançant un enllaç per a la seua descàrrega. L’entitat organitzadora confirmarà als sol·licitants la recepció de la sol·licitud i la documentació abans que finalitze el termini d’inscripció.

Quinta.- Documentació exigida en cada modalitat

La documentació que es presentarà en cada modalitat serà la següent:

Premi al Músic Valencià

1. 1. Sol·licitud segons el model publicat a la pàgina web www.bankiaescoltavalencia.es
2. Dades personals completes de la persona aspirant. Si la candidatura la presenta una altra persona física o jurídica diferent, caldrà que hi adjunte un escrit de conformitat de la persona proposada al Premi segons model publicat en la convocatòria.
3. Curriculum vitae que no supere les cinc pàgines a una única cara i que mostre els mèrits i la trajectòria del candidat/de la candidata.
4. Material adjunt que es considere adequat amb la finalitat de sustentar la candidatura: gravacions, publicacions, crítiques professionals, cartes d’adhesió, etc.

Premi a la Formació Musical Valenciana de caràcter professional

1. Sol·licitud segons el model publicat a la pàgina web www.bankiaescoltavalencia.es
2. Dades completes de la formació i persona o persones que ostenten la titularitat de la formació. Si la candidatura la presenta una altra persona física o jurídica diferent, caldrà que hi adjunte un escrit de conformitat de l’entitat proposada al Premi segons model publicat en la convocatòria.
3. Curriculum vitae que no supere les cinc pàgines a una única cara i que mostre els mèrits i la trajectòria de la formació.
4. Material adjunt que es considere adequat per sustentar la candidatura: gravacions, publicacions, crítiques professionals, cartes d’adhesió, etc.

Premi a la Investigació Musical

1. Sol·licitud segons el model publicat a la pàgina web www.bankiaescoltavalencia.es
2. Dades completes i curriculum vitae (màxim de 2 pàgines) de la persona aspirant. Si la candidatura la presenta una altra persona física o jurídica diferent, caldrà que hi adjunte un escrit de conformitat del candidat proposat al Premi segons model publicat en la convocatòria.
3. Informe o memòria explicativa que no supere les cinc pàgines a una única cara i que mostre els mèrits, les característiques de la investigació i la trajectòria de l’aspirant.
4. Material adjunt que es considere adequat  amb la finalitat de sustentar la candidatura: publicacions, cartes d’adhesió, etc.

Premi al Projecte Educatiu Musical

1. Sol·licitud segons el model publicat a la pàgina web www.bankiaescoltavalencia.es
2. Dades completes del director/de la directora del centre i, en el cas dels centres privats, del titular. Els centres públics hauran d’adjuntar un certificat de l’acord del Consell Escolar amb l’aprovació de la participació en estos Premis i la conformitat del titular.
3. Memòria explicativa del projecte educatiu que no supere les deu pàgines a una única cara.
4. Material adjunt que es considere adequat per sustentar la candidatura: audiovisuals, publicacions, cartes d’adhesió, etc.

Premi a l’Activitat Empresarial relacionada amb la música

1. Sol·licitud segons el model publicat a la pàgina web www.bankiaescoltavalencia.es
2. Dades completes de la persona titular de l’empresa o representant legal. Si la candidatura la presenta una altra persona física o jurídica diferent, caldrà que hi adjunte un escrit de conformitat de l’entitat o persona proposada al Premi segons model publicat en la convocatòria.
3. Memòria i/o curriculum vitae que no supere les cinc pàgines a una única cara i que mostren els mèrits i la trajectòria de l’aspirant i un informe o una memòria explicativa que descriga l’activitat empresarial sense superar tampoc les cinc pàgines.
4. Material adjunt que es considere adequat per sustentar la candidatura: material audiovisual, publicacions, cartes d’adhesió, etc.

La Comissió d’Avaluació o el Jurat es reserva el dret a sol·licitar als candidats la informació addicional per la via que considere (entrevista personal, consulta telefònica o per mitjans electrònics) per aclarir qualsevol aspecte relacionat amb els continguts dels informes i la seua relació amb els objectius dels premis.

Sexta.- Valoració de les candidatures i procés de preselecció

1. Una vegada presentades les candidatures, una Comissió d’Avaluació, formada per representants de la FSMCV, l’Institut Valencià de Cultura i Bankia, comprovarà que els participants compleixen els requisits establits en la convocatòria i seleccionarà tres finalistes en cadascuna de les modalitats.

2. La Comissió d’Avaluació estarà formada per set persones, un president i sis vocals, dels quals actuarà de secretari el de menor edat. La FSMCV i l’Institut Valencià de Cultura designaran dos membres d’esta Comissió, els quals seran experts en l’àmbit de la música. Bankia S.A. designarà el president i els altres dos vocals.

3. Cada membre de la comissió valorarà de 0 a 10 cadascuna de les candidatures. Les tres candidatures que més puntuació obtinguen en cada modalitat passaran a la fase final de valoració per part del Jurat.

4. En cap cas es faran públiques les candidatures, excepte les que resulten premiades.

Setena.- Jurat

1. El Jurat que seleccionarà els guanyadors estarà format per set membres de reconegut prestigi en l’àmbit de la cultura i la música. Este Jurat tindrà un president i sis vocals, i actuarà de secretari/secretària el/la vocal de menor edat.

2. Per a esta edició, i d’acord amb l’establit anteriorment, el Jurat queda compost de la següent manera:

President:
D. Pedro Manuel Rodríguez Navarro

Vocals:
1) La persona titular de la Direcció general de l’Institut Valencià de Cultura o persona en qui delegue
2) La persona titular de la Direcció general Adjunta de Música i Cultura Popular Valenciana de l’Institut Valencià de Cultura
3) Dña. María Martínez Iturriaga
4) D. Pau Rausell Köster
5) D. Cristóbal Soler Almudever
6) D. Álvaro Zaldívar Gracia

3. El Jurat seleccionarà un guanyador d’entre les tres candidatures finalistes per cada modalitat. El guanyador serà el que obtinga major nombre de vots dels emesos pels components del jurat, amb un guanyador per cadascuna de les modalitats establides.

4. Les candidatures guanyadores es comunicaran en la Gala extraordinària que tindrà lloc a la ciutat de València. En esta mateixa Gala es lliuraran els diferents Premis.

5. Es faran públiques només les candidatures guanyadores en cada modalitat, sense fer públic el nom de les candidatures finalistes no premiades.

Octava.- Premis

Cada categoria dels Premis Bankia al talent musical a la Comunitat Valenciana està dotada amb un premi en metàl·lic de 20.000 euros bruts (20.000 €) i una figureta commemorativa. Quan els premiats siguen persones físiques, la dotació econòmica es posarà a disposició dels guardonats en un compte de Bankia, mentre que quan es tracte de persones jurídiques, s’ingressarà l’import en un compte el titular del qual siga la persona jurídica premiada. Correspon als guanyadors qualsevol impost o gravamen derivat de la percepció del premi.

Novena.- Gala d’entrega dels premis

La cerimònia d’entrega de premis tindrà lloc el 22 de juny de 2017 a la Sala Martín i Soler del Palau de les Arts «Reina Sofía».

Dècima.- Tractament de les dades personals

Els participants de la present convocatòria consenten expressament que les dades personals que puguen facilitar s’incorporen de forma confidencial a un fitxer automatitzat i no automatitzat del qual és titular la FSMCV. En el cas que les dades del candidat les aporte o facilite un tercer, este assumirà l’obligació d’informar el candidat del tractament de dades personals que durà a terme la FSMCV i de recaptar el corresponent consentiment, cosa que eximeix esta de l’obligació descrita al paràgraf quart, article cinc de la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals. Les dades s’utilitzaran per gestionar la participació dels concursants, i complir amb el desenvolupament de l’objecte recollit en les presents bases, així mateix podran transmetre a les entitats col·laboradores en ordre al contacte i entrega dels premis, així com a la promoció de la present o les futures edicions dels Premis.

La FSMCV ha adoptat les mesures necessàries per a garantir la seguretat i confidencialitat de les dades. La FSMCV compleix amb les prescripcions de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, així com de la seua normativa de desenvolupament. Per al cas que els concursants siguen menors d’edat però majors de 14 anys, s’autoritzarà als legals representants, perquè puguen accedir a les dades que puga existir com a conseqüència dels tractaments als quals s’han fet referència anteriorment i en el cas que siguen menors de 14 anys qualsevol document haurà de ser signat pel seu representant legal, havent-se d’acreditar tal extrem.

En tot cas es podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint la seua sol·licitud, per escrit i acreditant la seua identitat, a l’adreça de correu electrònic fsmcv@fsmcv.org o a l’adreça postal, carrer Sorní, 22-1º, 46004 de València, en el cas de la FSMCV. Així mateix la FSMCV es reserva el dret de reproduir, total o parcialment, la documentació aportada per cadascun dels premiats, així com el seu nom i cognoms.

Onzena.- Llei aplicable i jurisdicció

La convocatòria, resolució i entrega d’estos Premis es regeixen per la llei espanyola. Els organitzadors, col·laboradors, patrocinadors i participants, amb renúncia expressa a qualsevol altra jurisdicció pròpia, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la Ciutat de València per resoldre qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se del seu desenvolupament.

Dotzena.- Acceptació de les bases

La participació i/o acceptació del premi implica l’acceptació plena i incondicional de totes les bases ací descrites. El reconeixement com a candidat vàlid queda subjecte al compliment de les condicions establides en estes bases. L’incompliment d’alguna de les bases donarà lloc a l’exclusió del candidat. En cas d’existir dubtes o discrepàncies en la interpretació de les presents bases, prevaldrà el criteri de la FSMCV. Excepcionalment, i per motius degudament justificats, la FSMCV podrà modificar les presents bases, fins i tot la composició del jurat per circumstàncies sobrevingudes, sense perjuí que haja començat la present edició, amb comunicació a la web del concurs i als interessats. Les bases estaran sempre disponibles a la pàgina web http://www.bankiaescoltavalencia.es.

L’acceptació del premi suposa l’obligació d’assistir a l’acte d’entrega. Els premis es publicaran a la web oficial del concurs.

Documentació en PDF: