Becas

Beques

Convocatòria de beques dirigida als estudiants de la Xarxa d’Escoles de Música de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV).

 

Accedeix a la plataforma des d’aquest enllaç per a realitzar la sol·licitud de la beca.

L’objectiu d’estes beques és fomentar l’estudi de la música com a una forma de contribuir al desenvolupament d’esta activitat cultural que compta amb una llarga tradició a la Comunitat Valenciana. Per això, el millor serà sempre fer-ho donant suport als seus futurs músics.

Bases

1.- Dotació econòmica de la convocatòria

Aquesta convocatòria de beques compta amb una dotació de 300.000,00 € per al Curs Acadèmic 2021-2022.

2.- Beneficiaris

Podrà optar a aquesta convocatòria de beques tot l’alumnat de la Xarxa d’Escoles de Música de la FSMCV* matriculat per al curs 2021-2022 en el moment de cursar la sol·licitud, segons l’establert en aquestes bases. Les beques seran sol·licitades per el/l’alumne/a matriculat en els estudis musicals.

En el cas de ser menors d’edat, la persona Sol·licitant serà igualment el/l’alumne/a beneficiari de l’ajuda, requerint-se en aquest cas la documentació del pare/mare, tutor/a a els efectes legals oportuns.

Únicament es podrà sol·licitar una beca per persona.

* Xarxa d’Escoles de Música de la FSMCV: Escoles de Música i d’Educands que acrediten vinculació a les Societats Musicals Federades de la Comunitat Valenciana.

3.- Emplenament i Presentació de la Sol·licitud

L’emplenament i presentació de la sol·licitud es realitzarà única i exclusivament per mitjà de la plataforma informàtica habilitada per a aquesta fi i a la qual es pot accedir des dels portals www.bankiaescoltavalencia.es, o www.fsmcv.org.

No s’acceptarà cap altre tipus de documentació per un altre mitjà escrit o digital excepte aquell que puga ser requerit per la mateixa FSMCV.

Per a açò s’hauran de facilitar les següents dades i documentació:

3.1- Per part del Sol·licitant:
Dades:

a) NIF o NIE del sol·licitant. Imprescindible en tot cas per a cursar la sol·licitud.
b) Dades personals del Sol·licitant i del Representant legal si el Sol·licitant és menor d’edat.
c) Dades de la unitat familiar.
d) Societat Musical Federada vinculada amb l’Escola de Música en la qual el sol·licitant està matriculat per al curs 2021-2022 en la data de la sol·licitud de Beca.
e) Informació econòmica: Dades sol·licitades de la declaració de renda dels membres de la unitat familiar amb obligació de realitzar-la.

Documentació:
A més, els Sol·licitants hauran d’adjuntar els següents documents escanejats a la plataforma digital.

a) NIF o NIE Sol·licitant. En cas de no disposar d’ell en el moment de la inscripció es remetrà en el moment d’obtenir-ho, sent indispensable aquest punt per a l’acceptació de la sol·licitud.
b) NIF o NIE Representant legal en el cas que el Sol·licitant siga menor d’edat i de tots els membres de la unitat familiar.
c) Certificat d’empadronament del sol·licitant, en el cas de residir en una localitat diferent de la qual es reben les classes.
d) Fulla de la Declaració de la Renda de tots els membres de la unitat familiar amb obligació a realitzar-la, en la qual apareguen les caselles 435 i 460.
e) Annex I: Composició i Declaració Responsable de la unitat familiar amb els ingressos de tots els membres de la mateixa sense obligació de realitzar la declaració de la renda, degudament signada per tots els membres majors de 16 anys.
f) Certificat de Família Nombrosa, o Monoparental si escau.
g) Certificat de discapacitat major del 30 % del Sol·licitant, si escau.
h) Certificat de CaixaBank en el qual es justifique que el sol·licitant o responsable legal són titulars d’un compte obert en la mateixa o d’orige Bankia, si escau, a l’efecte del punt 4, apartat c d’aquestes bases.
i) Annex II: Document d’Acceptació de la Beca, en el seu moment i si escau, segellat en l’oficina de CaixaBank en la qual es trobe el compte corrent en la qual s’ingressarà la beca si escau.
j) Als efectes previstos als apartats h) e i), serà igualment vàlida.

3.2.- Per part del Gestor de l’Escola de Música:

a) Relació d’assignatures en les quals s’ha matriculat el sol·licitant per al curs 2021-22.
b) Cost mensual de les assignatures en les quals s’ha matriculat l’alumne/a i el nombre de mesos de durada del curs.
c) Valoració acadèmica de l’alumne/a, a criteri de l’Escola de Música, de 0 a 2,5 punts.

4.- Criteris d’adjudicació

Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva atenent a la suma de les puntuacions obtingudes en aplicació dels següents criteris:

a) Criteris de matriculació, fins a un màxim de 17,5 punts, distribuïts de la següent forma:

  a. 5 punts per estar matriculat en més d’un instrument.
  b. De 0 a 2,5 punts valoració acadèmica. A valorar per part de l’Escola.
  c. 5 punts per tenir un segon membre de la unitat familiar estudiant en la mateixa escola de música que el sol·licitant.
  d. 5 punts per tenir un tercer membre de la unitat familiar estudiant en la mateixa escola de música que el sol·licitant.

b) Criteris econòmics relatius a la unitat familiar del Sol·licitant, per als quals computarà la totalitat dels ingressos obtinguts per tots els membres computables de la família. Fins a un màxim de 55 punts valorats a partir del següent raonament:

El barem de puntuació per als criteris econòmics es calcularà de la següent forma:

En primer lloc, s’obtindrà la suma de:

 • Ingressos dels membres computables de la família que hagen presentat declaració de renda 2020 (casella 435 de base imposable general més casella 460 de base imposable de l’estalvi).
 • Ingressos obtinguts en 2020 per la resta de membres computables de la família que no hagen presentat declaració de renda.

Aquest import es multiplicarà pel coeficient d’equivalència que corresponga de la següent taula, en funció del nombre de membres computables de la família, donant com resultat uns ingressos equivalents:

Nº membres unitat familiar Coeficients d’equivalència
1 1
2 0,59
3 0,43
4 0,36
5 0,33
6 0,30
7 0,28
8 o més 0,26

Amb aquests ingressos equivalents, l’assignació de punts serà com segueix:

 • Si els ingressos equivalents són iguals a 0,00 €, s’obtindran 55 punts
 • Si els ingressos equivalents són majors a 0,00 € i menors a 2,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional (33.250,00 €), la puntuació es determinarà en funció de la següent fórmula:

formula-calcul-beques-2020-val

 • Si els ingressos equivalents són majors a 33.250,00 €, s’obtindran 0 punts.

c) Criteris relacionats amb la relació de la persona Sol·licitant o el seu representant legal amb CaixaBank. 5 punts que seran atorgats per CaixaBank sempre que el sol·licitant o el seu representant legal siga titular d’un compte en CaixaBank en el moment de cursar la sol·licitud, per a açò s’adjuntarà en la plataforma informàtica un certificat emès per l’entitat.

d) Criteris estimats per la Comissió d’estudi de les beques per a resoldre qüestions de desempat i distribució de l’import total de les beques. Estos criteris es publicaran en la corresponent acta. Fins a un màxim de 2,5 punts.

e) Criteris de situació del sol·licitant. Fins a un màxim de 20 punts, distribuïts de la següent forma:

a. 5 punts per desplaçar-se el Sol·licitant al centre educatiu que estiga situat en una localitat diferent de la de residència.

b. 7,5 punts per tenir el Sol·licitant algun tipus de discapacitat major del 30 %.

c. 7,5 punts per pertànyer el Sol·licitant a una família nombrosa o monoparental.

Nota per als criteris econòmics: Per al càlcul de la totalitat dels ingressos obtinguts a l’efecte de concessió de les beques, seran membres computables de la família: el pare i la mare, o tutor/a si escau, els fills solters que hagen conviscut en el domicili familiar durant l’exercici 2020, així com els ascendents dels pares que justifiquen la seua residència en el mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

En el cas de divorci, separació legal o de fet dels pares, no es considerarà membre computable aquell d’ells que no convisca habitualment amb el Sol·licitant de la beca. Tindrà, no obstant açò, la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació les rendes de la qual i patrimoni s’inclouran dins del còmput de la renda i patrimoni familiars.

5.- Obligacions de les Escoles de Música on estiguen matriculats els Sol·licitants

a) Introduir la informació corresponent al Sol·licitant en la plataforma informàtica.

b) Informar a la FSMCV en el cas que la persona beneficiària d’una ajuda abandone els estudis en l’Escola de Música o bé modifique la seua matriculació al llarg del curs (veure Punt 9).

c) Aportar quanta informació o suport es requerisca des de la FSMCV per a la correcta gestió de la sol·licitud.

d) Col·laborar amb CaixaBank per a l’organització d’activitats i accions de difusió i comunicació d’aquest programa.

6.- Import individual de l’ajuda

Les beques suposaran per a cada alumne/a com a màxim el 90% del total abonat per la matrícula i les assignatures de les quals estiga matriculat/a para el curs 2021/2022, amb un límit de 500,00 euros per persona i beca.

Així mateix, es confeccionarà una llista d’espera, perquè, en el cas de produir-se baixes entre els Sol·licitants Becats, puguen ser substituïts per altres Sol·licitants prèviament no Becats.

7.- Obligacions dels beneficiaris

Una vegada rebuda per correu electrònic la resolució de la concessió, els/as becaris/es hauran de:

a) Acceptar la beca i comprometre’s per escrit a participar en totes les activitats programades durant el curs per l’Escola de Música i la Societat Musical de la qual depenen i per a les quals siguen requerits.

b) Disposar d’un compte de CaixaBank per a rebre la beca concedida.

c) Emplenar i adjuntar el document d’acceptació de la mateixa amb el número de compte corrent de CaixaBank en el qual se li haurà d’abonar l’import de la Beca (Annex II).

d) Realitzar els estudis per als quals es va sol·licitar la beca.

e) Participar i col·laborar en aquells actes i esdeveniments que s’organitzen des de CaixaBank i la FSMCV per a la difusió i comunicació d’aquest programa.

L’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions comportarà la pèrdua de la beca atorgada.

8.- Terminis de presentació, resolució i acceptació

El termini de la introducció de les sol·licituds per part dels Sol·licitants, s’iniciarà amb la publicació de la convocatòria a la web www.bankiaescoltavalencia.es i es tancarà el dia 24 de setembre de 2021 a les 23,59 h.

El termini de l’emplenament de la informació dels Sol·licitants per part dels gestors de les sol·licituds en les Escoles de Música s’iniciarà amb la publicació de la convocatòria a la web www.bankiaescoltavalencia.es i es tancarà el 1 d’octubre de 2021 a les 23,59 h.

A partir d’aquesta data s’obrirà un període d’esmena de documentació per part dels sol·licitants que finalitzarà el 8 d’octubre de 2021, previ a la Resolució Provisional de la Convocatòria, no podent-se presentar cap documentació excepte la requerida per la FSMCV amb posterioritat, ni tan sols en el període de reclamacions.

La Resolució Provisional es publicarà com a màxim el dia 5 de novembre de 2021, atorgant-se un termini de 10 dies hàbils per a possibles reclamacions, que hauran de ser convenientment fonamentades i justificades. No s’atendran reclamacions per falta de presentació de documentació per part dels sol·licitants.

La resolució definitiva tindrà lloc com a màxim el 26 de novembre de 2021.

Les Resolucions es comprovaran en la mateixa plataforma digital en la qual s’han introduït les sol·licituds i a la qual es podrà accedir des dels portals www.bankiaescoltavalencia.es y www.fsmcv.org.

Addicionalment, es comunicarà per correu electrònic als Sol·licitants de les beques que hagen resultat beneficiaris de la mateixa.

El termini per a la comunicació de l’acceptació de les beques concedides adjuntant en la plataforma el document d’acceptació (Annex II) que prèviament s’haurà emplenat en l’oficina de CaixaBank en la qual es tinga el número de compte en el qual s’ingressaran els abonaments de la beca, es tancarà el dia 17 de desembre de 2021 a les 23:59 h. L’Annex II estarà disponible en la plataforma informàtica per als sol·licitants que hagen sigut becats una vegada es publique la resolució definitiva.

9.- Pagament de les beques

L’import de la beca serà transferit al compte de CaixaBank que la persona Sol·licitant haja indicat en el document d’acceptació de la beca, Annex II, en diversos pagaments fraccionats. Aquests pagaments es realitzaran d’acord a una periodicitat que establirà la Comissió d’Estudi de les Beques.

L’incompliment per part del beneficiari de la beca, de qualsevol de les obligacions arreplegades en les presents bases comportarà la pèrdua de la beca atorgada així com la suspensió automàtica de l’abonament periòdic de la mateixa.

De la mateixa manera la modificació de la matrícula podrà comportar la revisió i modificació de la quantia a percebre d’acord a les noves condicions.

Sobre els imports concedits s’aplicarà la retenció fiscal que indique la normativa vigent, actualment considerant el període de durada i la quantia de la beca la retenció aplicable serà del 2%.

10.- Comissió d’estudi de les beques i atenció a altres circumstàncies d’esta convocatòria

Es formarà una Comissió d’estudi integrada per CaixaBank, l’Institut Valencià de Cultura i la FSMCV, que serà l’encarregada d’aprovar, si escau, la proposta de resolució de les beques que realitze la FSMCV i de la distribució del seu import.

A aquesta Comissió li correspon també elaborar una avaluació final del desenvolupament de la convocatòria i de les incidències plantejades, a fi de proposar quantes accions de millora procedisquen.

11.- Protecció de Dades

Les dades que s’aporten pels participants (inclosos els corresponents a la unitat familiar) seran objecte de tractament, conforme al Reglament General de Protecció de Dades Europeu, trobant-se la base legal d’aquest tractament en el propi procés de concessió de les beques, sent la responsable del tractament la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), amb domicili social en carrer Democracia 62, 46018 València, CIF G46152120. El fet de facilitar les dades és voluntari, encara que, en cas de no fer-ho, no es podrà participar en el procés. Per tant, la comunicació de les seues dades personals a aquests efectes és un requisit necessari per a poder participar en el citat procés.

La finalitat del tractament serà la de coordinar i gestionar el procés per a la concessió de les beques i així complir amb l’objecte arreplegat en les presents bases. Les dades proporcionades es conservaran durant el procés de concessió de les beques i en tant no ens sol·licite la seua supressió o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

La FSMCV únicament té previstes cessions de les dades de caràcter personal en els supòsits en els quals aquestes cessions siguen imposades per Llei, així com la cessió a l’Escola de Música/Societat Musical a la qual pertany el participant de les dades del mateix, d’acord amb el que s’indique en el corresponent formulari emplenat a aquest efecte i amb la finalitat de coordinar i gestionar el procés per a la concessió de les beques, d’acord als punts 3.2 i 5 de les presents bases. Igualment s’autoritza, d’acord amb l’establit en les bases de la convocatòria al fet que la Societat Musical a la qual pertany cedisca les seues dades acadèmiques a la FSMCV amb la finalitat de donar compliment a la finalitat del tractament a la qual s’ha fet referència.

D’acord amb les presents bases s’hauran d’aportar dades de la unitat familiar, és per açò pel que el document creat a aquest efecte, i que es facilitarà al llarg del procés de sol·licitud haurà d’estar subscrit per tots els membres de l’esmentada unitat familiar, havent-se de tenir en compte que pels menors de setze anys hauran de signar els pares o tutors legals i per al cas de la resta pels propis interessats titulars de les dades. Si es faciliten dades de tercers, qui ho faça assumeix la responsabilitat d’informar-los prèviament del previst en l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades.

Els participants són responsables que la informació que proporcionen siga certa. A aquests efectes, responen de la veracitat de totes les dades que es comuniquen i mantindran convenientment actualitzada, de tal forma que responguen a la seua situació real. Els participants seran responsables de les informacions falses o inexactes que proporcionen i dels perjudicis que açò cause a la federació o a tercers.

És possible que igualment al llarg del procés i com a conseqüència de tenir una discapacitat superior al 30 % s’aporte el corresponent Certificat Mèdic acreditatiu de la mateixa, per la qual cosa cal tenir present que l’enviament del mateix suposarà que es presta consentiment exprés per a utilitzar aquestes dades als únics efecte de baremación.

Se li informa que per a una major garantia en el compliment de la Protecció de dades ha sigut designat a un Delegat en Protecció de Dades les dades de les quals de contacte és el següent: dpd@aequus.es.

L’interessat en tot cas podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la participació en el present programa, així com exercir els seus drets de drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició o si escau la portabilitat de les dades mitjançant sol·licitud dirigida al Responsable del Tractament, per escrit i acreditant la seua identitat, a l’adreça de correu electrònic fsmcv@fsmcv.org o a l’adreça postal, carrer Democràcia 62, 46018 de València.

12.- Acceptació de les Bases
La interpretació última de les presents bases correspon a la Comissió de Seguiment del conveni de col·laboració subscrit el 4 d’agost de 2016. Les persones participants, amb l’emplenament de la seua sol·licitud, accepten i reconeixen la validesa de les mateixes així com la potestat d’aquesta Comissió per a resoldre qualsevol incidència relacionada amb aquesta convocatòria.

Documentació addicional en PDF: