Becas

Premi

Premis Bankia al talent musical a la Comunitat Valenciana

 

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, amb la col·laboració de BANKIA i de l’Institut Valencià de Cultura convoca, organitza i desenvolupa la II Edició dels Premis Bankia al Talent Musical en la Comunitat Valenciana, l’objectiu de la qual és donar suport a el desenvolupament de la societat valenciana a través del reconeixement a les persones i entitats que estan desenvolupant projectes d’excel·lència de referència nacional i internacional en els diferents àmbits de la música.

La concessió del premi als candidats es regirà per les següents BASES REGULADORES:

Primera.- Entitats organitzadores i col·laboradores

L’FSMCV convoca els II Premis BANKIA al talent musical en la Comunitat Valencian amb la col·laboració de BANKIA S.A. i l’Institut Valencià de Cultura. Els premis serán sufragats íntegrament per BANKIA a compte del programa Bankia escolta València. La periodicitat d’aquests Premis será bienal.

Segona.- Modalitats

S’estableixen les següents modalitats de premis:

  • Premi al Músic Valencià

En aquesta modalitat premiarà a un músic profesional valencià que desenvolupe o haja desenvolupat una labor rellevant en l’àmbit nacional o internacional. El Jurat podrá premiar a intèrprets, directors/es, compositors/res, docents o músics que desenvolupen la seua activitat en un o en diversos àmbits alhora. El Jurat valorarà el currículum del cadidat, la trajectòria profesional, la rellevància nacional i internacional aconseguida i, si escau, la projecció i potencialitat actual.

  • Premi a la Formació Musical Valenciana de caràcter professional

En aquesta modalitat es premiarà a una formación instrumental o vocal de carácter profesional. Les formacions hauran de tindre un mínim de tres components. Haurà d’estar dotada de personalitat jurídica privada propia, no dependre de cap administración pública i ser resident en la Comunitat Valenciana. El Jurat valorarà el currículum i nivel de consolidación de l’agrupació, la trajectòria profesional, la rellevància nacional i internacional aconseguida i la projecció i potencionalitat actual de la formació.

  • Premi a l’investigador/la investigadora valencià/na relacionat amb l’activitat musical

En aquesta modalitat es premiarà a l’investigador/a valencià/na que haja realitzat reflexions, innovacions o aportacions relacionades amb la música en qualsevol terreny de coneixement: educación, cultura, sociología, historia, economía, psicología, medicina, etc. Es valoraran treballs de recerca com a tesis doctorals, treballs de fi de màster, però també qualsevol publicación o projecte editorial o projectectes d’investigació en curs de convocatòries nacionals, europees o internacionals finançades amb recursos públics o privats. El JuraT valorarà la rellevància, el rigor científic, l’originalitat del treball, així com la capacitat potencial de l’investigació per a transformar o generar impactes rellevants en l’ecosistema musical.

  • Premi al Projecte Educatiu Musical

En aquesta modalitat es premiarà el centre educatiu valencià que desenvolupe un projecte educatiu innovador, rellevant i consolidat, amb una antigüetat de més de dos anys, relacionat amb l’educació musical en qualsevol camp de l’innovació. També podran presentar candidatures, agrupacions de centres educatius valencians que desenvolupen conjuntamente un projecte educatiu. A títol orientatiu citem els següents àmbits: l’utilització de la música com a element de millora educativa, la música com a eina per a la millora d’oportunitats i la compensació de desigualtats, l’atenció a la diversitat i a l’alumnat amb necessitats especifiques de suport educatiu, elaboración de materials didàctics, projectes d’internacionalització i intercanvi d’experiències i alumnat, l’increment de l’excel·lència, l’atenció al talent i a les altres capacitats, la transició a l’ambit profesional, l’aplicació de les tecnologies de l’informació i comunicación (TIC’s), etc.

Podran optar a aquesta modalitat qualsevol centre educatiu de titularitat pública o privada que impartisca ensenyaments reglats o no regrats, establides en la Llei orgànixa d’Educació, com són els centres d’Edicació Infantil i Primària, centres d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Conservatoris Elementals i Professionals de Música i Escoles de Música inscrites en el Registre d’Escoles de Música de la Comunitat Valenciana. No podrán participar projectes educatius de carácter universitari o de postgrau, ni pertanyents a centres d’ensenyaments artístics superiors.

  • Premi a l’Activitat Empresarial o emprenedora relacionada amb la música

Podrà optar a aquesta modalitat qualsevol entitat jurídica privada amb seu social o establiment radicat a la Comunitat Valenciana o persona física de l’ambit empresarial valencià, natural o resident en la Comunitat Valenciana, i que realitze una activitat empresarial relacionada amb els diferents àmbits de la música. El Jurat valorarà la trajectòria de l’empresa o la persona emprenedora, el seu nivel de consolidación, la seua dimensión innovadora, la seua capacitat per a satisfer necessitats de la demanda o del conjunt de la societat i la seua sensibilitat enfront dels principis de la responsabilitat social corporativa.

Tercera.- Requisits dels participants

1. Podrà presentar la seua candidaura qualsevol persona que complisca els requisits exposats en les bases, de forma personal o sent proposat per un tercer, particular, grup de personaes, institución o administración. Quan la candidatura la presente un tercer, haurà d’anar acompanyada per la conformitat del candidat o el seu representant legal. No podran presentar candidatura a la mateixa modalitat els premiats en edicions anteriors.

2. Tots els candidats/tes hauran de ser valencians de naixement o residencia. En el cas de persones jurídiques, hauran de tindre la seu social o un establiment permanente en la Comunitat Valenciana.

Quarta.- Termini i lloc de presentació de candidatures

1. El termini per a la presentación de les candidatures s’iniciarà el 20 de MAIG de 2019 i finalitzarà el 30 JUNIO de 2019, tots dos inclosos. Fora d’aquest període no s’admetran candidatures.

2. Les sol·licituds, segons el model oficial, s’enviaran per correu electrònic a l’adreça següent: premiosbankiadelamusica@fsmcv.org. L’FSMCV confirmarà als sol·licitants la recepció de la sol·licitud i la documentació adjunta, abans que finalitze el termini d’inscripció.

Quinta.- Documentació exigida en cada modalitat

La documentació que es presentarà en cada modalitat serà la següent:

Premi al Músic Valencià

1. Sol·licitud segons el model publicat en la página web www.bankiaescoltavalencia.es

2. Dades personals completes de la persona aspirant. Si la candidatura la presenta una persona física o jurídica diferent, haurà d’adjuntar un escrit de conformitat de la persona proposada al Premi segons model publicat en la convocatoria.

3. Curriculum Vitae que no excedisca de cinc pàgines a una sola cara, que reflectisca els mèrits i la trajectòria del candidat/a.

4. Material justificatiu adjunt que es considere adequat per a sustentar la candidatura: enregistraments, publicacions, critiques professionals, cartes d’adhesió, etc. (Opcional)

Premi a la Formació Musical Valenciana de caràcter professional

1. Sol·licitud segons el model publicat en la página web www.bankiaescoltavalencia.es

2. Dades completes de la formación i persona o persones que obstenten la titularitat de la formació . Si la candidatura la presenta una persona física o jurídica diferent, haurà d’adjuntar un escrit de conformitat de la persona proposada al Premi segons model publicat en la convocatoria.

3. Curriculum Vitae que no excedisca de cinc pàgines a una sola cara, que reflectisca els mèrits i la trajectòria de la formació.

4. Material justificatiu adjunt que es considere adequat per a sustentar la candidatura: enregistraments, publicacions, critiques professionals, cartes d’adhesió, etc. (Opcional)

Premi l’investigador/a relacionat amb l’activitat musical

1. Sol·licitut segons el model publicat en la página web www.bankiaescoltavalencia.es

2. Dades completes de la persona. Si la candidatura la presenta una persona física o jurídica diferent, haurà d’adjuntar un escrit de conformitat de la persona proposada al Premi segons model publicat en la convocatoria.

3. Curriculum Vitae que no excedisca de cinc pàgines a una sola cara, que reflectisca els mèrits i la trajectòria de l’investigador/a.

4. Informe o memoria explicativa que no excedisca de cinc pàgines que reflectisca els mèrits, les característiques de l’investigació i la trajectòria de l’aspirant.

5. Material justificatiu adjunt que es considere adequat per a sustentar la candidatura: publicacions, cartes d’adhesió, etc. (Opcional)

Premi al Projecte Educatiu Musical

1. Sol·licitut segons el model publicat en la página web www.bankiaescoltavalencia.es

2. Dades completes del director o directora del centre i, en cas de centres privats, del titular. Els centres públics, hauran d’adjuntar certificat de l’acord del Consell Escolar aprovant la participación en aquests Premis i la conformitat de l’Administració titular.

3. Memòria explicativa del projecte educatiu que no excedisca de deu pàgines a una sola cara.

4. Material justificatiu adjunt que es considere adequat per a sustentar la candidatura: audiovisuals, publicacions, cartes d’adhesions, etc. (Opcional)

Premi a l’Activitat Empresarial relacionada amb la música

1. Sol·licitut segons el model publicat en la página web www.bankiaescoltavalencia.es

2. Dades completes de la persona titular de l’empresa o representant legal. Si la candidatura la presenta una altra persona física o jurídica diferente haurà d’adjuntar escrit de conformitat de l’entitat o persona proposada al Premi segons el model publicat en la convocatoria.

3. Memòria i/o Curriculum vitae que no excedisca cinc pàgines a una sola cara, que reflectisca els mèrits i la trajectòria de l’aspirant i un informe o memoria explicativa que descriga l’activitat empresarial i que no excedisca de cinc pàgines.

4. Material justificatiu adjunt que es considere adequat per a sustentat la candidatura: material audiovisual, publicacions, cartes d’adhesió, etc. (Opcional)

El Jurat es reserva el dret de sol·licitar als candidats, l’informació adicional necessària, i per la via que considere (entrevista personal, consulta telefònica o per mitjans electrònics) per a aclarir qualsevol aspecte relacionat amb els continguts dels informes i la seua relació amb els objectius dels premis.

Sexta.- Valoració de les candidatures i procés de preselecció

Una vegada presentades les candidatures, una Comissió d’Avaluació de carácter tècnic comprovarà que es compleixen els requisits establits en la convocatoria, per a posteriorment elevar-les al jurat que triarà les candidatures guanyadores.

Setena.- Jurat

1. El Jurat que seleccionarà a les persones premiades, estarà compost per set membres de reconegut prestigi en l’àmbit de la cultura i la música. Aquest jurat tindrà un/a President/a i sis vocals.

2. Actuarà com a secretari/a un treballador/ra de l’IVC designat per la directora general adjunta de música i cultura popular que tindrà veu, però no vot.

3. Els membres del jurat serán seleccionats de la següent manera: l’FSMCV i l’Institut Valencià de Cultura proposaran cadascun a dos membres del jurat. Bankia S.A. proposarà als tres restants i de els set membres nomenarà el President/a d’aquest.

4. La selección i publicación del jurat es realitzarà una vegada finalitze el termini de presentación de candidatures i es comunicarà abans del 5 de juliol de 2019.

5. El jurat seleccionarà un guanyador de les candidatures per cada modalitat. El guanyador será aquel que obtenga major nombre de vots dels emesos pels components del jurat, triant un guanyador per cadascuna de les modalitats establides.

6. Per a l’exercici de les seues funcions, el jurat podrá recaptar assesorament d’experts en els camps relacionats amb les diferents modalitats convocades.

7. Les candidatures guanyadores es donaran a conéixer en la Gala extraordinària que se celebrará a la ciutat de València. En aquesta mateixa Gala es farà lliurament dels diferents Pemis.

8. Es faran públics només les candidatures guanyadores en cada modalitat.

Octava.- Premis

Cada categoría dels Premis a la Música de la Comunitat Valenciana está dotada amb un premi metàl·lic de 20.000 euros bruts (20.000 €), i una estatueta conmemorativa. Quan els premiats siguen persones físiques, la dotació económica será posada a la disposición dels guardonats en un compte de Bankia. Quan es tracte de persones jurídiques, s’ingressarà l’import en un compte, el titular del qual siga la persona jurídica premiada. Correspon als guanyadors qualsevol impost o gravamen derivat de la percepció del premi.

Novena.- Gala d’entrega dels premis

El día i hora de la cerimònia de lliurament de premis está per determinar, sen aquesta informada a les persones interessades amb el suficiente termini.

Dècima.- Tractament de les dades personals

Els participants de la present convocatòria consenten expressament que les dades personals que puguen facilitar queden incorporats de forma confidencial a un fitxer automatitzat i no automatitzat del qual és titular la FSMCV. En el cas que les dades del candidat foren aportats o facilitats per un tercer, aquest assumirà l’obligació d’informar el candidat del tractament de dades personals que se serà dut a terme per la FSMCV i de recaptar el corresponent consentiment, eximint a la FSMCV de l’obligació descrita en el paràgraf quart article cinc de la Llei orgànica de Protecció de Dades Personals. Les dades seran utilitzades per a gestionar la participació dels concursants, i complir amb el desenvolupament de l’objecte recollit en les presents bases, així mateix les dades podran ser transmesos a les entitats col·laboradores amb vista al contacte i lliurament dels premis, així com a la promoció de la present o futures edicions dels Premis.

La FSMCV ha adoptat les mesures necessàries per a garantir la seguretat i confidencialitat de les dades. La FSMCV compleix amb les prescripcions de la Llei orgànica de Protecció de Dades, així com de la seua normativa de desenvolupament. Per al cas que els concursants siguen menors d’edat, però majors de 14 anys, s’autoritzarà els legals representants, perquè puguen accedir a les dades que puga existir com a conseqüència dels tractaments als quals s’han fet referència anteriorment i per al cas que siguen menors de 14 anys qualsevol document haurà de ser signat pel seu legal representant, havent-se d’acreditar tal extrem.

En tot cas es podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint la seua sol·licitud, per escrit i acreditant la seua identitat a l’adreça de correu electrònic fsmcv@fsmcv.org o a l’adreça postal, carrer Sorní, 22-1r, 46004 de València, en el cas de la FSMCV”.

Així mateix, la FSMCV es reserva el dret de reproduir, totalment o parcialment, la documentació aportada per cadascuna de les persones premiades, així com el seu nom i cognoms.

Aquestes dades podran ser cedits per part de la FSMCV a l’IVC.

Onzena.- Llei aplicable i jurisdicció

La convocatòria, resolució i lliurament d’aquests Premis es regeix per la llei espanyola. Els organitzadors, col·laboradors, patrocinadors i participants, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur propi, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la Ciutat de València per a resoldre qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se del desenvolupament d’aquests.

Dotzena.- Acceptació de les bases

La participación i/o acceptació del premi implica l’acceptació plena i condicional de totes les bases ací descrites. El reconeixement com a candidat vàlid queda subjecte al compliment de les condicions establides en aquestes bases. L’incompliment d’alguna de les bases donarà lloc a l’exclusió del candidat. En cas d’existir dubtes o discrepàncies en l’interpretació de les presents bases, prevaldrà el criterio de l’FSMCV. Excepcionalment, i per motius degudament justificats, l’FSMCV podrá modificar les presents bases, fins i tot la composición del jurat per circumstàncies sobrevingudes, sense perjudici que haguera començat la present edición comunicant-ho en la web del concurs i als interessats. Les bases estaran sempre disponibles en la página web http://www.bankiaescoltavalencia.es.

L’acceptació del premi suposa l’obligació d’assistir a l’acte de lliurament. Els premis seran publicats en la web oficial del concurs.

Documentació en PDF: